CISE Seminar: Sasha Rakhlin, MIT

Starts:
3:00 pm on Friday, October 11, 2019
Ends:
4:00 pm on Friday, October 11, 2019
Location:
8 St Marys St., PHO 203
URL:
http://www.bu.edu/systems/sasha-rakhlin-mit/