News

Tutoring Room Schedule

mathtutoringroom

Tutoring Room: Fall 2018

The tutoring room is located at MCSB24.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:00-10:00 Trevor Norton Scott Douthit OPEN OPEN Hannah Pieper
10:00-11:00 Roderic Guigo Vanny Khon OPEN OPEN Hangcheng Lai
11:00-12:00 Calvin Guan Ricky Magner Ying Zhang Ricky Magner Liwei Wang

Qiuyun Zhu

12:00-1:00 George Jeffreys Greyson Potter Junzheng Nan Ryan Gryder Thanh Dang
1:00-2:00 Wan-Chi Hsin

Jiawei Li

Yi Xin Kong Man Huang OPEN OPEN
2:00-3:00 OPEN Huaiyu Hu

Keer Jiang

Mia Li OPEN Brian Choi
3:00-4:00 Ricky Magner

Weiqin Ma

Yujia Zhou Yixuan Zhang Qian Wang

Last Updated