BU Community Task Force Presentation 9/10/12

Community Task Force Meeting presentation 9-10-12